REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OGLĄDAJ.LIVE

Wstęp

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez MULTILIVE GRZEGORZ PIWOWARSKI z siedzibą w Tarnowie, Sienkiewicza 64, 33-101 Tarnów, NIP 9930667594, REGON 380588830 za pośrednictwem serwisu internetowego www.ogladaj.live (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 • 1. Definicje.
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego, którą Użytkownik wykonuje samodzielnie.
 • Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie ogladaj.live
 • Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 • Usługodawca – MULTILIVE GRZEGORZ PIWOWARSKI z siedzibą w Tarnowie, Sienkiewicza 64, 33-101 Tarnów, NIP 9930667594, REGON 380588830.
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
 • 2. Postanowienia ogólne dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego.
 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem po uprzednim uzyskaniu zgody Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń, połączeń internetowych o parametrach opisanych w §6 Wymagania techniczne, za których niespełnienie przez Użytkownika nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu za co nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 • 3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie.
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. W celu Rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce „Logowanie” następnie „Rejestracja” i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez użycie odpowiedniej funkcjonalności w serwisie.
 3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z pełną wersją aktualnego w dniu dokonywania rejestracji Regulaminu, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.
 5. Usługodawca nie odpowiada za wadliwe działanie poczty elektronicznej Użytkownika, która uniemożliwia mu dokończenie procesu rejestracji.
 6. Z chwilą Rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną powiadomień, tzw. newslettera, która nie jest bezwzględnie wymagana w celu uzyskania pełnego dostępu do Serwisu.
 • 4. Usługi świadczone w ramach serwisu.
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

Prowadzenie Konta Użytkownika.

Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku z wyjątkiem zaplanowanych przerw technicznych oraz awarii systemu.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystania z Konta Użytkownika i jest wolna od opłat.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika naruszającego zapisy niniejszego Regulaminu oraz działania sprzeczne z interesem Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie.
 4. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie poczty e-mail użytkownika w zakresie niemożności zapoznania się z jego treścią.
 • 5. Dostarczanie materiałów cyfrowych wchodzącym w skład serwisu.
 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie aktualnych oraz przyszłych Treści cyfrowych wchodzących w skład serwisu, stanowią ofertę zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Internetowego, która następuje po uiszczeniu wymaganej przez Usługodawcę płatności przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w trakcie trwania sprzedaży Treści cyfrowych za wyjątkiem okresów, w którym realizowane są przerwy serwisowe serwisu oraz usuwane jego awarie.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na dostarczanie Treści cyfrowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego przy każdej Treści cyfrowej, prezentowanej na Stronie Internetowej Serwisu, a następnie prawidłowe dokonanie płatności wybraną przez siebie metodą, po której poprawnej autoryzacji uzyskuje automatyczny dostęp do pełnej zawartości Serwisu.
 4. Następnie Usługodawca zamieszcza w Serwisie, na koncie użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych.
 5. Użytkownik dokonuje płatności przelewem bankowym poprzez DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków lub system PayPal obsługiwany przez PayPal (Europe) S.à l. & Cie, S.C.A.
 6. Usługodawca informuję Użytkownika na Stronie Internetowej Serwisu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
 • 6. Niezbędne wymagania techniczne
 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pomocą urządzeń połączonych z siecią Internet połączeniem o rzeczywistej przepustowości minimum 2 Mbps (zalecane 10 Mbps).
 2. Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej.

Komputery PC

 • Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści.
 • Minimalne wymagania sprzętowe:
  • procesor min. 1,6GHz
  • pamięć RAM min. 8GB
  • połączenie internetowe stałe minimum 12 Mbps
 • System operacyjny:
  • Microsoft Windows w wersji Windows 7 lub nowszej
  • Mac OS X 10.9.5 (lub nowszy)
  • karta graficzna ze wsparciem dla sprzętowej akceleracji dekodowania wideo
 • Minimalne parametry przeglądarki internetowej:
  • włączona obsługa plików “cookies”
  • włączona obsługa Java Script
  • Mozilla Firefox 49+
  • Google Chrome 35+
  • Video HTML5

Urządzenia mobilne

 • Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści
 • Minimalne wymagania sprzętowe:
  • telefon wspierający technologię video html5

połączenie stałe WiFi o przepustowości minimum 12 Mbps

 • 7. Reklamacje dotyczące działania Serwisu.
 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z wadliwą realizacją umowy zawartej z Usługodawcą.
 2. Usługodawca rekomenduje, aby reklamacje w związku z realizacją umowy były składane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi treści cyfrowej.
 3. Reklamacja może być złożona za pomocą adresu email: [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu oraz w miarę możliwości dołączyć materiały, które pomogą zweryfikować zgłoszenie.
 4. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w tej samej formie w jakiej Użytkownik złożył reklamację.
 5. Reklamacje nie przysługują na niesatysfakcjonujący dla Użytkownika wybór treści elektonicznych dokokonany przez Usługodawcę.
 • 8. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi treści cyfrowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy – w przypadku Treści płatnych pod warunkiem, że nie rozpoczął korzystania z Usługi co zostanie każdorazowo zweryfikowane przez Usługodawcę. Wskazane w zdaniu poprzedzającym odstąpienie winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia woli za pośrednictwem maila [email protected]
 2. Bieg terminu, od którego biegnie czas na odstąpienie od zawartej umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik lub innego, jeżeli Użytkownik złoży takie żądanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 9. Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 4. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DotPay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków.
 • 10. Rozwiązanie umowy.
 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 • 11. Działania zabronione i sprzeczne z regulaminem.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania bez pisemnej zgody Usługodawcy Treści Cyfrowych wytworzonych przez Usługodawcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez transmisje (streaming), retransmisje, udostępnianie oraz przesyłanie za pośrednictwem portali zewnętrznych, programów komputerowych lub innego rodzaju aplikacji, w tym aplikacji mobilnych, jakichkolwiek Treści Cyfrowych udostępnionych oraz wytworzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące zarówno w całości jak i w części.
 2. Usługodawca oświadcza, że stale monitoruje sieć internetową w zakresie nieautoryzowanego udostępniania przez podmioty zewnętrzne wytworzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące Treści Cyfrowych objętych jego prawami autorskimi.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę nieautoryzowanego udostępniania Treści Cyfrowych przez Użytkownika, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zablokowania wykupionej przez niego licencji. Użytkownik nie jest uprawiony do żądania zwrotu uiszczonej wcześniej opłaty za licencję, która została zablokowana przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych powyżej.
 4. W przypadku stwierdzenia działań opisanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu Usługodawca podejmie wszelkie dostępne kroki prawne w celu ochrony przysługujących mu praw, w szczególności poprzez zawiadomienie organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez dany podmiot zewnętrzny oraz dochodzenie od podmiotu zewnętrznego wobec, którego stwierdzono nieautoryzowane przez niego udostępnianie Treści Cyfrowych produkowanych przez Usługodawcę odszkodowania za poniesioną przez Usługodawcę szkodę na zasadach ogólnych wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
 • 12. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 3 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
 6. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §10.
0

Start typing and press Enter to search